VYHLÁSENIE

v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“)

​Obchodná spoločnosť Joyetech s. r. o. so sídlom Kopčiaska 10, 851 01 Bratislava,

IČO: 46 668 845, DIČ: 2023524459, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81504/B

vyhlasuje, že

a)  má prijaté vhodné technické a organizačné opatrenia za účelom zaistenia primeranej úrovne bezpečnosti osobných údajov so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a vzhľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj s ohľadom na riziká pre práva a slobody dotknutých osôb vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov,

b)  technické a organizačné opatrenia sú pravidelne preskúmavané a aktualizované,

c)  pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti prihliada na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie osobných údajov, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny, neoprávneného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom,

d)  má implementovaný proces na detekciu, vyhodnocovanie a reakciu na porušenie ochrany osobných údajov, ako aj proces na oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov Prevádzkovateľovi,

e)  pri spracúvaní osobných údajov plní povinnosti požadované GDPR,

f)  spracúvanie osobných údajov realizuje výlučne prostredníctvom poverených osôb, ktoré konajú na základe pokynov Prevádzkovateľa a svoje oprávnené osoby poučil o ich právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov,

g)  spracúvanie osobných údajov realizuje výlučne prostredníctvom poverených osôb, u ktorých je zabezpečená ich mlčanlivosť,

h)  pri spracúvaní osobnch údajov bude využívať ďalších sprostredkovateľov (subdodávateľov) výlučne v súlade s ustanoveniami GDPR,

i)  v prípade, pokiaľ Sprostredkovateľ realizuje prenos osobných údajov do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií, tieto prenosy realizuje v súlade s pravidlami stanovenými GDPR pre prenosy do týchto tretích krajín a medzinárodných organizácií.

j)  každá dotknutá osoba má právo na likvidáciu spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov a ďalšie práva uložené paragrafom 28 zákona na ochranu osobných údajov.

k) poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať písomne na nasledujúcej emailovej adrese: info@aleksincevinice.sk

V Bratislave, dňa 01.03.2021