Reklamačný poriadok

Joyetech s. r. o. so sídlom Kopčiaska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 668 845, DIČ: 2023524459, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81504/B (ďalej len “Spoločnosť Joyetech”) vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Spoločnosti Joyetech a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u Spoločnosti Joyetech reklamáciu diela a/alebo poskytnutej služby.

2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v sídle Spoločnosti Joyetech, prípadne písomne na adrese: Joyetech s. r. o., Kopčiaska 10, 851 01 Bratislava.

3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu dodaného diela a/alebo poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Spoločnosti Joyetech. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Spoločnosti Joyetech alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Spoločnosti Joyetech.

4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Spoločnosť Joyetech na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby a/alebo diela, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby a/alebo diela. Ak je reklamácia neoprávnená, Spoločnosť Joyetech reklamáciu zamietne.

7. Spoločnosť Joyetech znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok Spoločnosti Joyetech na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

8. Spoločnosť Joyetech pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), Spoločnosť Joyetech doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9. Spoločnosť Joyetech o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

10. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Spoločnosť Joyetech (napr. e-mailom na adresu info@aleksincevinice.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť Joyetech vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť Joyetech porušila jeho práva.

11. Ak Spoločnosť Joyetech odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

12. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars@soi.skadr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

13. Klient (spotrebiteľ) Spoločnosti Joyetech môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

14. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

 a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

  b) presné označenie spoločnosti (Spoločnosť Joyetech),

  c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

  d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

  e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na Spoločnosť Joyetech so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo so Spoločnosťou Joyetech bol bezvýsledný,

  f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia

      sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o

      mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1

      písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01.03.2021.

Osoba poverená vybavovať reklamácie: JUDr. Jozef Kožík