Pravidlá a podmienky používania webovej stránky

Všebecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

1 Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky www.aleksincevinice.sk je: Joyetech s. r. o. so sídlom Kopčiaska 10, 851 01 Bratislava, IČO: 46 668 845, DIČ: 2023524459, zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81504/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo “spoločnosť Joyetech”). 

1.2 Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.aleksincevinice.sk (ďalej len „Užívateľ“).

1.3 Webová stránka www.aleksincevinice.sk spolu so všetkými podstránkami a subdoménami (ďalej len “webová stránka”) je verejné internetové médium dostupné pre každého s prístupom na internet.

1.4 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje Užívateľ zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník alebo Užívateľ, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach www.aleksincevinice.sk.

1.5 Užívateľ, ktorý zotrvá v prehliadaní a/alebo používaní tejto webovej stránky potvrdzuje, že si prečítal a rozumie nižšie uvedeným podmienkam používania tejto webovej stránky, súhlasí s nimi a zároveň sa zaväzuje ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať.

1.6 Registrácia na stránke www.aleksincevinice.sk a poskytované služby sú dostupné užívateľom starším ako 18 rokov. Užívatelia mladší ako 18 rokov môžu využívať služby spoločnosti Joyetech iba po zaslaní písomného súhlasu (sken) svojho zákonného zástupcu na emailovú adresu info@aleksincevinice.sk.

1.7 Táto webová stránka, taktiež akékoľvek materiály či služby, ktoré môže používateľ získať využitím tejto webovej stránky, sa zaväzuje používať spôsobom, ktorý neporušuje akýkoľvek miestny, štátny, národný, cudzí alebo medzinárodný zákon, nariadenie, smernicu, právnu normu, medzinárodnú zmluvu alebo iný právny predpis alebo spôsobom, ktorý neodporuje dobrým mravom. Webovú stránku je teda možné používať len na zákonom povolené účely a v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

2 Duševné vlastníctvo/autorské práva

2.1. Prevádzkovateľ webovej stránky a web stránka www.aleksincevinice.sk nezodpovedá za články, fotografie, príspevky, komentáre Užívateľov, avšak dbá na zásady v oblasti duševného vlastníctva a autorských práv.

2.2 Každý Užívateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov vo fóre www.aleksincevinice.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

2.3 Každý Užívateľ používaním týchto webových stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva do maximálnej miery, čo znamená:

  • nebude kopírovať obsah z iných webových lokalít.

  • nebude jednoducho a bezducho prekladať celý obsah z iných webových lokalít.

  • nepoužije fotografie, ktorých vysporiadanie autorských práv je otázne, sú majetkom tlačových agentúch, fotobánk alebo jednotlivcov a nemá na ne povolenia.

  • v prípade, ak má záujem o použitie fotografíí, kontaktuje majitela autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.

2.4 Ak by sa nejakým nedopatrením, čo i len cez tretiu stranu na stránke zobrazil alebo vyskytol materiál, ktorý narušuje Vaše alebo kohokoľvek práva, prosím, nahláste tento obsah v sekcii “kontakt” alebo kliknutím na tento odkaz

2.5 Prevádzkovateľ umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej stránky iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa nie je povolené z tejto webovej stránky kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z tejto webovej stránky v akejkoľvek forme bude porušením právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s uplatnením si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

3 Súkromie Užívateľov a ochrana osobných údajov Užívateľov

3.1 Prácu s osobnými údajmi, prístup a pravidlá má Prevádzkovateľ definované v sekcii “ochrana osobných údajov“.

3.2 Registráciou v systéme Užívateľ vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne dáva Prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas na to, aby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz Prevádzkovateľa, a to na účely poskytovania služieb, notifikácie a na marketingové účely spojené s aktivitami Prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a čas dvoch (2) rokov od jeho skončenia. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na účely uvedené v sekcii “ochrana osobných údajov” v bode 3.1.

3.3 V súvislosti s prevádzkovaním tejto webovej stránky Prevádzkovateľ zhromažďuje určité dáta/informácie, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať Užívateľa tejto webovej stránky, jeho správanie, postoje a názory.

3.4 Prevádzkovateľ používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na www.aleksincevinice.sk. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať.

3.5 Aby sme dokázali lepšie pochopiť návštevníkov tejto webovej stránky, používame tiež službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Služba Google Analytics používa cookies za účelom analýzy spôsobu užívania našich webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane Vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google, Inc., prenesené a uložené na serveri spoločnosti Google, Inc. Všetky takto získané dáta budú spracované anonymne. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie používania webových stránok. Anonymita je zaručená tým, že spoločnosť Google, Inc., nebude spájať Vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Spoločnosti Google, Inc., nebudú odoslané ani žiadne iné osobné údaje ako napríklad email, meno, telefónne číslo. Môžete odmietnuť používanie súboru cookies, čím zabránite zberu dát o Vás. Urobiť tak môžete voľbou v nastaveniach Vášho prehliadača.

3.6 Informácie o nastavení konkrétneho prehliadača nájdete na týchto adresách:

3.7 Viac informácií o cookies nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

3.8 Prevádzkovateľ tejto webovej stránky rešpektuje právo užívateľa na ochranu súkromia. Túto webovú stránku môže užívateľ za normálnych okolností navštevovať bez udávania akýchkoľvek osobných údajov.

4 Obsah na webovej stránky

4.1 Akýkoľvek Užívateľ môže zasielať Obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento Obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

4.2 Užívateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj Obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym Obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s Obsahom.

4.3 Užívateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

4.4 Prevádzkovateľ nekontroluje obsah uvedený na stránke a odoslaný Užívateľmi. Príspevky sú kontrolované, len ak autorom je označený administrátor webovej stránky.

4.5 Portál www.aleksincevinice.sk a jeho Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a subjektívne názory, ktoré uverejňujú jednotliví autori a/alebo Užívatelia vo vlastnom mene. Názory a postoje nie sú postojami Prevádzkovateľa portálu www.aleksincevinice.sk.

4.6 Obsah na stránke nie je monitorovaný Prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení Prevádzkovateľa.

4.7 Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie používateľov, ktoré budú uverejnené na tejto webovej stránke, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva. Prevádzkovateľ nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

5 Právna zodpovednosť

5.1 Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov a služieb Prevádzkovateľa, ako aj o ďalších aktivitách. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu alebo za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií, či už priamo alebo nepriamo.

5.2 Prevádzkovateľ nedáva žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť tejto webovej stránky, ani na obsah akejkoľvek externej webovej stránke. Táto webová stránka, spoločne so všetkými materiálmi, informáciami, službami a produktmi na tejto webovej stránke uvedenými, sa poskytuje vo forme „tak, ako je“ a používanie alebo spoliehanie sa na obsah zverejnený na tejto webovej stránke je na vlastné riziko používateľa.

5.3 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávne alebo nepresné informácie, či už boli vytvorené užívateľmi tejto webovej stránky, Prevádzkovateľom, alebo spôsobené technickým vybavením alebo softvérovou aplikáciou spojenou so stránkou alebo ľudskou chybou, ku ktorej môže dôjsť pri spracovaní dát vkladaných na túto webovú stránku.

5.4 Prevádzkovateľ na zvýšenie pohodlia používateľov môže na týchto stránkach uvádzať hypertextové odkazy (ďalej len “linky” alebo “odkazy”) na webové stránky prevádzkované ďalšími subjektmi. Prechodom na tieto stránky opúšťate túto webovú stránku. Prevádzkovateľ nepodporuje ani neschvaľuje takto odkazované webové stránky ani ich prevádzkovateľov, ani ich priebežne nesleduje. Ich používanie, prezeranie a sťahovanie je na vlastné riziko používateľa a prevádzkovateľ nenesie za neho žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia Užívateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany Prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu Užívateľov.

6 Práva a povinnosti Užívateľa

6.1 Užívateľ berie na vedomie, že na webovej stránke www.aleksincevinice.sk a všetkých podstránkach a subdoménach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:

  • Propagovať násielie a otvorene, alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, sexuálnej orientácie, politického či iného zmýšľania, národného alebo sicálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

  • Odosielať príspevky s erotickým obsahom,

  • Propagovať detskú pronografiu,

  • Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,

  • Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,

  • Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlié správy o treťom subjekte.

7 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

7.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Užívateľmi a používateľmi.

7.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Užívateľovi alebo Užívateľom spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným Užívateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Užívateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informáciíí uvedneých na webovej stránke.

7.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

8 Súťaže

8.1 Do súťaží na tejto webovej stránke sa môže zapojiť osoba staršia ako 18 rokov.

8.2 Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zapojiť do súťaží na tejto webovej stránke len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

8.3 Osoba, ktorá sa zapojí do súťaží na www.aleksincevinice.sk dáva Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov.

8.4 Ak to nie je uvedené inak a pravidlá nie sú dostupné na externých úložiskách, pravidlá a podmienky jednotlivých súťaží sú zverejnené na stránkach www.aleksincevinice.sk, konkrétne na ktorých sa informácia o súťaži opisuje.

9 Zmena pravidiel

9.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak Užívateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia Slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle Slovenského práva.